Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşunun Sponsorluk Uygulamaları: Kurumsal Web Sayfaları Üzerine Bir Analiz

Bir halkla ilişkiler uygulama alanı olarak sponsorluk faaliyetleri kuruluşların hedef kitleleri gözünde olumlu imaj oluşturmak ve geliştirmek açısından önemli bir role sahiptir. Bu uygulamaların hedef kitlelere ulaştırılması ise kuruluşlar açısından oldukça önemlidir. Günümüzde geleneksel kitle iletişim araçlarıyla karşılaştırıldığında, web sayfaları eşik bekçiliğine maruz kalmaksızın içeriğin kuruluşlar tarafından kontrol edilebilir olması bakımından kuruluşlar açısından bir halkla ilişkiler mecrası olarak öne çıkmaktadır. Böylece kuruluşların sponsorluk faaliyetlerini duyurmalarında kurumsal web sayfalarını kullanmaları daha geniş kitlelere ulaşmaları bakımından da önemli görülmektedir. Bu çalışmada sanayi kuruluşlarının sponsorluk ile ilgili uygulamalarının neler olduğunu belirlemek; söz konusu uygulamaların kuruluşların kurumsal web sayfalarından nasıl sunulduğunu tespit etmek amaçlanmıştır.Araştırmanın örneklemi olarak İstanbul Sanayi Odası’nca ilan edilen Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan100 kuruluş belirlenmiştir. Kurumsal web sayfalarında sponsorluk çalışmalarına dönük bilgilere ne ölçüde yer verildiği, kuruluşların bu mesajları nasıl sundukları, sunulan mesajların daha çok hangi sponsorluk alanıyla ilgili olduğu içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Buna göre, en çok destek olunan sponsorluk alanları, spor sponsorluğu, kültür-sanat sponsorluğu ve eğitim sponsorluğu olarak belirlenmiştir. Sponsorluk mesajlarının daha çok görsel ve yazılı materyal, elektronik basın bülteni ve metin aracılığıyla sunulduğu değerlendirilmiştir. Ancak sponsorluk mesajlarının sadece beş tanesinin ana sayfada yer alan ‘sponsorluk’ başlığı altında bir link ile sunulduğu da bulgular arasında yer almaktadır. Bununla birlikte kuruluşların sponsorluk faaliyetlerine katkılarının sınırlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sponsorluk mesajlarının hedef kitleye ulaştırılmasında kuruluşların web sayfalarını etkin bir biçimde kullanmadıkları da öne çıkan bulgular arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Halkla ilişkiler, Sponsorluk, Kurumsal Web Sayfaları, Sanayi Kuruluşları, İçerik Analizi

Makalenin tam metnine şu linkten erişebilirsiniz:

Makaleye şu şekilde atıf yapabilirsiniz:

Gürbüz, S., ve Tarhan, A. (2019). Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşunun Sponsorluk Uygulamaları: Kurumsal Web Sayfaları Üzerine Bir Analiz. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (31), 537-559.

Bir cevap yazın