GÖÇMENLERİN KÜLTÜRLER ARASI ORTAMDA KİŞİLERARASI ÇATIŞMA PRATİKLERİ VE ÇÖZÜM STRATEJİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Salih GÜRBÜZ

Yrd. Doç. Dr. Bayram Oğuz AYDIN
Gaziantep Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Özet ve sonucu burada paylaşılan bu çalışma 2nd International Congress on Applied Sciences : Migration, Poverty and Employment (II. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi UUBK2016)’nde sunulmuş ve bildiri kitabında yayınlanmıştır.

Abstract

Scarce resources, troubled situations, poor communication, differences, environment and health and many possible reasons cause interpersonal and social conflicts. Existing in a certain group, interaction of changing culture associated with immigration reflexively,  perception, acting and interpretation can be included among these reasons. Cross-cultural interaction, which is irrepsessible result of immigration, increase  the conflict potency  in human nature more. At this stage, the strategies about handling or responding to these conflicts become significant for individuals. This studying aims to reveal solving strategies of the immigrants and how these strategies are effective in conflict process in the sample of Syrian Teachers who works in Konya. In accordance with the aim of the studying,  critical incident analysis technique was used in order to define the problems encountered and develop the solving strategies in the practice of the studying. As a result of the studying, it was determined that  the immigrants have used integrating strategy that is formed by interpersonal communication skills in culture bound interpersonal conflicts;  obliging  stragey that is used in the conflict areas such as cultural differences and comunity rules; avoiding strategy that is used  when there isn’t enough communication or there is no alternatives of the conflict issue; when the integration strategies are useless and the severity of conflict increases, compromising strategy is used concedingly.

Key Words: Integrating, Migration, Interpersonal Conflict, Compromising, Communication 

SONUÇ

Konya ilinde geçici eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenler örneğinde yapılan bu çalışmada kültürler arası ortamda kişiler arası çatışmalar ve baş etme stratejileri kritik olay tekniği ile ortaya konulmak istenmiştir. Göçmenlerden görüşmeler yoluyla elde edilen kritik olayların analizi neticesinde, göçmenlerin kişiler arası çatışma konularının barınma, yeme, diğer bireylerle etkileşime girme, topluluk içerisinde yaşam kuralları ve kamusal ihtiyaçlar çevresindeki konularda toplandığı görülmektedir.

Konya örneğinde yukarıda belirtilen konular dahilinde etkileşime giren göçmenlerin farklı kültürlere ait kişiler ile aralarında çıkan çatışmaların sebepleri arasında yerel kültüre ait bireylerin göçmenler hakkında bilgi eksikliği başta gelmektedir. Göçmenlere dair bilgi eksikliği yaşanan konular göçün nedeni, karşı kültüre ait değerler, sağlık koşulları, eğitim koşulları, bireysel özellikleri  (İşi, dini, dili vb.) gibi konuları içermektedir. Bu konular hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan bireylerin sahip oldukları önyargılarla bazı olumsuz davranışlarda bulundukları ve ya hiç etkileşim içine girmedikleri söylenebilmektedir.

Ortaya çıkan kritik olaylarda çatışmaların bir sebebi de ortak bir lisan olmayışıdır. He ne kadar komşu ülke Suriye’den gelen bir nüfusun oluşturduğu göçmenler olmasına rağmen yerelde Arapça bilen kişilerin olmaması ya da çatışma yaşayan göçmenlerin Türkçe bilmeyenlerden oluştuğu görülmektedir.

Göçmenlerin kültürel bağlamda yaşanan kişilerarası çatışmalarda daha çok bütünleştirme ve uyma yöntemleriyle baş ettikleri görülmektedir. Bütünleştirme yöntemine dâhil edilebilecek olaylarda göçmenler bizzat kendileri, Türk arkadaşları ya da tercümanlar aracılığıyla çatışma nedenlerinde de ortaya konulan kendileri hakkındaki yanlış algıları yenmeye çalışmak için karşı tarafla yoğun iletişime girme çabasındadırlar. Açık ve şeffaf bir iletişim tarzıyla kendileri hakkında bilgiler vermek istemektedirler. Böylece iki kültür arasında bir güven oluşturarak problemi çözmeye çalışmaktadırlar. Buna ek olarak üçüncü kişilerin (öğretmen, tercüman, arkadaşlar vb.) problem çözmede önemli rolleri bulunmaktadır.

Kültürel farklılıklar ya da toplum içerisinde yaşam kuralları konusunda çıkan çatışmalarda ise göçmenlerin dâhil oldukları kültüre uyum sağlama yoluna gittikleri görülmektedir. Burada dinsel bir vazifeyi yerine getirirken ortaya konulan davranışın değişimi, apartman kurallarının yerine getirilmesi bunlara örnek olarak görülmektedir. Ayrıca kamusal ihtiyaçları (sağlık, eğitim vb.) giderebilmek için Türkçe dilinin öğrenilmek istenmesi de uyum yöntemi içerindeki örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Problemi çözmek için yeterli iletişimin kurulamaması ve de çatışma konusunun alternatiflerinin olması (başka bir şekilde ihtiyacın karşılanabilmesi) gibi durumlarda göçmenlerin kaçınma stratejisini belirledikleri görülürken, bütünleştirme stratejilerinin işe yaramadığı ve çatışmanın şiddetinin arttığı durumlarda ise ödün verilerek uzlaşma yoluna gidildiği görülmektedir.

Kişilerarası çatışmada çözüm stratejileri literatürü incelendiğinde (Follet, 1924; Blake & Mouton, 1964; Rahim, 1983, 1992; Rahim & Bonoma, 1979; Thomas, 1976, 1992) kültürlerarası bağlamda göçmenlerin stratejileri arasına bütünleştirme, uyma, kaçınma ve uzlaşma stratejilerini çatışmayla baş etmek için kullandığı, ancak hükmetme tarzının kullanılmadığı görülmektedir.

Farklı kültürlere ait bireylerin hedeflerine yönelik olarak yaşadıkları çatışmaları analiz etmek ve paydaşların çözüm stratejilerini bu ipuçlarına göre şekillendirmeleri,kişilerarası çatışmaların gruplar arası veya toplumlararası boyuta çıkmaması ve bu düzeyde çözümü için birolanak tanımaktadır.

Bu çalışma Konya örneğindeki eğitim düzeyi yüksek olarak değerlendirilebilecek öğretmenler örneğiyle sınırlıdır. Farklı demografik özelliklere sahip bireyler arasında farklı çatışma çözüm stratejileri ortaya çıkabilecektir. Çalışma neticesinde bu düzeyde çatışmaların önlenebilmesi veya çatışmanın daha kolay çözümlenebilmesi açısından aşağıdaki öneriler sunulmuştur.

  1. Yoğun göçe maruz kalmış bölgelerde yaşayan yerel insanlar için göçmenler hakkında bilgi kaynakları hazırlanmalı ve bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır (Göçün nedeni? kültürel bilgiler, sağlık ve eğitim bilgileri vb.).
  2. Türkçe eğitimi almak isteyen göçmenlere olanaklar sağlanmalıdır (Kurslar, Online eğitim imkânları vb.)
  3. Kamusal hizmetlerin göçmenlerce yoğun alındığı kurum ve kuruluşlarda tercümanlar bulundurulmalıdır.Tam Metin

Bir cevap yazın